26. september 1861: Christian Munch ser etter familiens første hjem i Løten. Han har fått jobb som korpslege på Tofsrudmoen på Ådalsbruk i Løten. I tillegg til denne militærjobben vil han starte privat legepraksis, da det ikke er leger i Løten på denne tiden. Det er Martinus Hansen Hjermstad i Løten som tipser han om å leie husrom på By gård. Hjermstad driver Fargeri Brudal.

Brev fra Christian til Laura Munch: 

Kjære, elskede Vennen min!

 Jeg er lykkelig og vel kommen tilbage iaften fra min Expedition og vil nu kortelig gjøre Rede for Udfaldet deraf. Jeg fik den gode Indskydelse at henvende mig til Farveren i Løiten og baade han og hans Kone modtoge mig med al mulig Venlighed og christelig Imødekommen. Jeg maatte endelig blive hos dem og de gik mig tilhaande både med Raad og Daad. Igaar var jeg saa godt som den ganske Dag ude paa Huusjagt ; endelig bestemte jeg mig for et Sted, som jeg troer vi kunde eller ialfald bør være tilfreds med. Det er en Gaard, som hedder By, beliggende midt imellem Hamar og Elverum, ganske i Nærheden af en Jernbanestation, omtrent ¾ Times Reise til Elverum tænker jeg – ½ Miil fra Løitens og ligesaa langt fra Rommedals Kirke. Vi faae 3 Værelser og et lidet Kjøkken med Comfur samt et Rum derved, som kan benyttes til Fadebuur. Dagligværelset er temmelig stort, meget lyst og venligt, gid det blot var varmt for Dig min kjære elskede Ven! som jeg saa gjerne under alt muligt godt. Sengeværelset er hyggeligt, ikke meget stort. Begge disse Værelser ere betrukne med Papirtapeter. En Lieutenant Riis gift med Frøken Anker fra Kongsvinger skulde have beboet denne Leilighed for et Par Aar siden, men han døde forinden. Jeg skal betale 50 Spdl om Aaret derfor og det kan jo ikke siges at være videre dyrt mot hvad man betaler i Byen. Vi vare jo enige i at Christiane burde komme derop nogle Dage før os, forat hun kunde stelle og ordne lidt iforveien. Farveren har tilbudt mig at tage imod hende saalænge, ligesom han ogsaa vil være os behjælpelig med at tage imod vore Sager og forresten med al Ordningen. Vil Du da være saa snil at skrive til C og bede hende indfinde sig hos Farver Hjermstad, Brodalen i Løiten jeg tænker omkring den 16de Octbr? Og nu maa jeg spørge Dig om Noget, kjære Vennen min; ere Sengklæderne arrangerede for eet eller to Sengesteder? Hos Snedker Haavi paa Hamar kunde vi faae det Fornødne, men jeg maa først faae Besked hos Dig om hvorledes Du vil have det, om Du vil have 1 eller 2 Sengesteder og af hva Indretning de skulde være. Og hvorledes gjøre vi med Madratser? Jeg maa spørge Dig herom, thi jeg skjønner det ikke; jeg er saa gruelig lidet praktisk i alt saadant og savner saa svært dine gode Raad. Du vil vel komme til at have mangt et Savn iførstningen førend vi have arrangeret os, men jeg veed Du med Guds Hjælp vil tage det paa den rette Maade. Og Herren er dog saa god mot os i alle mulige Ting; han har ogsaa været saa naadig mod mig paa denne Reise, saa fuld av Daarlighed og Uskjønsomhed jeg end har været ved denne Leilighed som ved saa mange andre, naar ikke Alt øieblikkelig staar færdigt for mig. Ak gid vi maatte være troende og taknemmelige og hengivne! Det give Gud. Amen.

Wang reiser imorgen til Stange som Controllør. Skriv mig snart til min Elskede, jeg længes saa gruelig efter Dig.
 Hilsen til Dine fra

Din Chr. Munch