Det har i flere år vært arbeidet med å synliggjøre Munchs tilknytning til Løten og Ådalsbruk. I 2012 ble Munch-senteret på Klevfos åpnet. Det har vært ønskelig med et nytt museumsbygg og nå foreligger de første skissene på hvordan det muligens kan bli seende ut. 

- Jeg er ansatt for å ta vare på kulturminnene og landskapet, syns det føyer seg fint inn i landskapet og forholder seg med respekt til fabrikken, sier daglig leder ved Klevfos industrimuseum og Munchsenteret i Løten, Jarl Holstad til Hamar arbeiderblad. 

Det planlegges et helårsåpent senter med mål om å trekke 50 000 besøkende i året, en tidobling av dagens antall. Selve bygningen er planlagt med en størrelse på 1800 kvadratmeter. 

Forslag på plassering av det nye senteret er parkeringsplassen på høyde med fylkesvegen. Industrianlegget skal bevares slik det framstår i dag. Fasen prosjektet er inne i kalles et skisseprosjekt og det er varslet planoppstart med hensikten å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger.

Klevfos Munch. Foto ASKIM/LANTTO arkitekter

Det er vanskelig å si når bygget kan stå ferdig, men Holstad håper på 2024-2025. Prisanslaget ligger på 130 millioner kroner. Prisen vil avhenge av flere faktorer, blant annet kostnader på materialer, samt utfallet av den pågående prosessen.

Prosjektgruppa for Klevfos Munch består av presentanter fra Anno museum og Løten kommune.